Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Wednesday 11/7/12ADVANCED WOD:

10,8,6,4,2,1,3,5,7,9
Push Press
Burpees
Box Jumps
Pull Ups Strict

WOD:

5 rounds for time of:

30 Air Squat
15 DL
20 Sit Ups med Ball

Δεν υπάρχουν σχόλια: